Nedeljko Žugić, 1

PRAZNIM RIJEČIMA PUSTOŠI SE DUŠA!

PROPAGANDNI RAT PROTOV SRBA

nedeljkozugic | 08 April, 2010 09:37

PRO­PA­GAN­DI  RAT PRO­TIV SR­BA

(ili: zašto je srpska istina ukamenjena, tvrda?)

 

Da su se nje­mač­ki, ame­rič­ki ili je­vrej­ski in­te­re­si po­kla­pa­li sa srp­skim, svi oni ko­ji ra­za­ra­ju, ubi­ja­ju,  si­lu­ju i je­du lju­de, bi­li bi Mu­sli­ma­ni ili Hr­va­ti.      

 La­ži pu­tu­ju po­put fo­to­na, br­že od svje­tlo­sti. A Sr­bi br­zi­nom pu­ža, sa uka­me­nje­nom i tvr­dom isti­nom, na­sto­je  do­ka­za­ti da me­di­ji la­žu. 

Oni ko­ji su sa br­da gra­na­ti­ra­li Sa­ra­je­vo, za­bo­ra­vi­li su da je ono bi­lo i osta­lo ključ ra­ta i mi­ra. Eg­zi­bi­ci­o­ni­stič­ko in­for­mi­sa­nje sa Pa­la u ko­jem se u  dnev­ni­ku ka­že da je Mu­sli­ma­ni­ma osta­la ''fil­džan dr­ža­va'', ko­štao je Sr­be u bu­duć­no­sti vi­še ne­go da su pla­ti­li agen­ci­ju ''Ru­der Fin''. Ali, ko je to mogao do­ka­za­ti  onima ko­ji su dr­ža­vu pra­vili u obla­ci­ma, dok su ra­nje­ni­ci­ma no­ge ko­ra­ča­ju po pod­zem­nim svje­to­vi­ma.

               Srp­ski na­rod u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, pri­je po­čet­ka ra­ta u 1992. godine, pre­stao je da slu­ša Ra­dio Sa­ra­je­vo  i Te­le­vi­zi­ju Sa­ra­je­vo. Osnov­ni raz­lo­zi su bili:

             - sred­stva in­for­mi­sa­nja mu­sli­man­sko­hr­vat­ske ko­a­li­ci­je ob­ja­vlju­ju in­for­ma­ci­je ko­ji­ma skre­ću ori­gi­na­lan smi­sao do­ga­ća­ja, is­pu­šta­ju­ći fak­to­graf­ski na­čin pre­zen­ta­ci­je vi­je­sti;

            - iz­vr­ta­nje smi­sla, svoj­stve­no je RTV Sa­ra­je­vo još iz vre­me­na Ham­di­je, Bran­ka, To­de... Oni su stvo­ri­li "pro­go­nje­ne pro­go­ni­te­lje" i "ob­ma­nu­te ob­ma­nji­va­če", bo­lje re­ći kriv­ce ko­ji se pri­dru­že, iz pri­če­ka, go­ni­o­ci­ma,  go­vo­re­ći "sa­mo što ga ni­sam sti­gao". Ta­ko dže­lat is­pa­da žr­tva;

               - pri­stra­sna lo­gi­ka iona­ko izvrnute svi­je­sti kod Mu­sli­ma­na, ko­ji ne­gi­ra­ju sve što je lo­gič­no;

              -  RTV BiH je fil­ter ko­ji za­dr­ža­va isti­nu, a pro­pu­šta la­ži. Ka­nal la­ži ima jav­nu di­men­zi­ju, a ka­nal isti­ne se kri­je od jav­no­sti. To ide po­seb­nim ko­mi­si­ja­ma, kao i za vri­je­me ko­mu­ni­stič­ke dik­ta­tu­re, na pre­ven­tiv­nu cen­zu­ru.

             Sr­bi zna­ju da mu­slik­man­sko-hr­vat­ski me­di­ji vo­de pro­pa­gand­ni rat pro­tiv njih, ko­ri­ste­ći se su­bli­mi­ra­nim, do­zi­ra­nim in­for­ma­ci­ja­ma, ali i otvo­re­nim me­dij­skim uda­ri­ma. Još ta­da, po ugle­du na Hr­va­te i Al­ban­ce, bo­san­ski Mu­sli­ma­ni su na­ru­či­li od ame­rič­ke agen­ci­je za od­no­se sa jav­no­šću ''Ru­der Fin'' sa sje­di­štem u Va­šing­to­nu, da vo­di in­for­ma­tiv­ni rat pro­tiv Sr­ba, ka­ko bi u svjet­skom jav­nom mni­je­nju iz­jed­na­či­li Sr­be sa na­ci­sti­ma. (A Sr­bi su se bo­ri­li že­šće ne­go iko dru­gi pro­tiv na­ci­sta) Taj rat je in­ten­ziv­no vo­đen od ma­ja do de­cem­bra 1992. go­di­ne. Ope­ra­ci­ja dez­in­for­mi­sa­nja svjet­ske me­dij­ske za­jed­ni­ce te­kla je bez gre­ške.Stvar dez­in­for­mi­sa­nja je jed­no­stav­na. Za to ti tre­ba vr­lo ma­lo ala­ta, ali do­sta vje­šti­ne da že­lje­ne  vi­je­sti što br­že pu­stiš u pro­met i da bu­du pr­va u elek­tron­skim me­di­ji­ma. Štam­pa­ni će ih sli­je­di­ti po iner­ci­ji. To su ta­kvi me­dij­ski uda­ri da de­mant ne­ma ni­ka­kog efek­ta. Teh­no­lo­gi­ja dez­in­for­mi­sa­nja raz­ra­đe­na je do sva­ke sit­ni­ce. 

               ''Stvar je jed­no­stav­na, ka­že Džems Harf, di­rek­tor kom­pa­ni­je 'Ru­der Fin'. Po­tre­ban ti je te­le­faks, kompjuter, kar­to­te­ka i vje­šti no­vi­na­ri... Naš po­sao sa­sto­ji se u to­me da ra­se­je­mo in­for­ma­ci­ju, da je što je mo­gu­će br­že pu­sti­mo u pro­met...Ako do­ga­đa­ja ne­ma, tre­ba ga iz­mi­sli­ti... Mi ni­smo pla­će­ni da bu­de­mo mo­ral­ni, već da ubr­za­mo tok in­for­ma­ci­ja ko­je su za nas po­volj­ne...''Ta­ko la­ži pu­tu­ju po­put fo­to­na, br­že od svje­tlo­sti. A Sr­bi br­zi­nom pu­ža, sa uka­me­nje­nom i tvr­dom isti­nom, na­sto­je  do­ka­za­ti da me­di­ji la­žu. ''A naj­o­pa­sni­je su smi­šlje­ne be­smi­sli­ce'', go­vo­rio je srp­ski Gan­di Jo­van Ra­ško­vić, ko­ji je ubi­jen iz­u­nu­tra i iz­va­na, u Be­o­gra­du, od strane strašila koje upotrebljava ljevicu kada zavarava narod, a desicu kada ubija. Da su se nje­mač­ki, ame­rič­ki ili je­vrej­ski in­te­re­si po­kla­pa­li sa srp­skim, svi oni ko­ji ra­za­ra­ju, ubi­ja­ju,  si­lu­ju i je­du lju­de, bi­li bi Mu­sli­ma­ni ili Hr­va­ti.Ge­o­graf­ski, od­no­sno et­nič­ki, Bo­sna je pre­mre­že­na, is­pre­ple­ta­na gra­nič­nim li­ni­ja­ma. Ta­ko je i u in­for­ma­tiv­nom smi­slu. Sr­bi su pre­mre­že­ni la­ži­ma. Na svu sre­ću, u tu mre­žu se ne hva­ta­ju, ali je svjet­ska jav­nost uhva­će­na u nju. Potvrđuje se sta­ro pra­vi­lo, da ka­da se u Bo­sni ne­što go­vo­ri su­vi­še gla­sno, isti­na se iz­go­va­ra ša­pa­tom. Tre­ba­će du­go vre­me­na da je ču­ju oni ko­ji su da­le­ko.U za­glu­šu­ju­ćoj bu­ci in­stru­ment isti­ne je  je­dva­ču­jan od or­ke­star­skih zvu­ko­va na­si­lja, ali ko na­vik­ne ču­la na nje­ga, kao na mu­zi­ku har­fe, mo­ći će  da za­spi ka­da gla­vu spu­sti na ja­stuk.  

         U pro­sto­ri­ja­ma Ho­te­la ''Sr­bi­ja'', 18. apri­la 1992 go­di­ne, osno­van je Me­đu­na­rod­ni pres cen­tar Re­pu­bli­ke Srp­skog na­ro­da u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni. To je tre­bao da bu­de isto­rij­ski do­ga­đaj za srp­ski na­rod, ko­ji je pod in­for­ma­tiv­nom blo­ka­dom, re­kao je ru­ko­vo­di­lac, do­ju­če­ra­šnji no­vi­nar RTV Sa­ra­je­vo.Cen­tar ni­je mo­gao da se odr­ži, jer su svi no­vi­na­ri oti­šli na Pa­le, gdje se ob­li­ko­va­lo rat­no in­for­mi­sa­nje, s oslu­ški­va­njem ka­ko šu­ma šu­mi, s mi­ni­stri­ma nizašto, ko­ji su vi­še bi­li sa svo­jim že­na­ma ne­go sa bor­ci­ma. Za­to im se de­ša­va­lo, ka­da su sla­li vijesti u svi­jet, od­je­ci su ih da­vi­li, a ši­ša­ri­ke su im pa­da­la na gla­vu. Oni ko­ji su sa br­da gra­na­ti­ra­li Sa­ra­je­vo, za­bo­ra­vi­li su da je ono bi­lo i osta­lo ključ ra­ta i mi­ra. Eg­zi­bi­ci­o­ni­stič­ko in­for­mi­sa­nje sa Pa­la u ko­jem se u  dnev­ni­ku ka­že da je Mu­sli­ma­ni­ma osta­la ''fil­džan dr­ža­va'', ko­šta­će Sr­be u bu­duć­no­sti vi­še ne­go da su pla­ti­li agen­ci­ju ''Ru­der Fin''. Ali, ko će to do­ka­za­ti po­no­snim na ma­ne, ko­ji dr­ža­vu pra­ve u obla­ci­ma, dok ra­nje­ni­ci­ma no­ge ko­ra­ča­ju po pod­zem­nim svje­to­vi­ma. U pre­zen­ta­ci­ji in­for­ma­ci­ja, u na­šim me­di­ji­ma, umje­sto fak­to­graf­skog, kri­tič­kog i kon­struk­tiv­nog na­či­na, pre­o­vla­da­va emo­ti­van i su­ge­sti­bi­lan na­čin pre­zen­ta­ci­je in­for­ma­ci­ja. To je znak da no­vi­na­ri ne zna­ju da se slu­že či­nje­ni­ca­ma, da ih gru­pi­šu, kla­si­fi­ku­ju, se­lek­ci­o­ni­ra­ju, pred­sta­ve, ko­men­ta­ri­šu. To je opa­sno, ta­kvi bi bi­li ''pe­ta ko­lo­na'', ''tro­jan­ski ko­nji'', za hap­še­nje ili pro­gon. Ta­ko no­vi­nar­stvo je do­bi­lo za­štit­ni znak onih ko­ji su sve gle­da­li iz­da­le­ka, a ne iz­bli­za i iz­nu­tra.

           Ka­ko to da Sr­bi izgu­bili me­dij­ski rat, ka­da se zna da su se he­roj­ski bo­ri­li na stra­ni sa­ve­zni­ka u oba svjet­ska ra­ta, dok su se Mu­sli­ma­ni i Hr­va­ti bo­ri­li pro­tiv nji­ho­vih sa­ve­zni­ka? Hr­va­ti i Mu­sli­ma­ni su bi­li u slu­žbi na­ci­sta ko­ji su vr­ši­li ge­no­cid nad Sr­bi­ma, Je­vre­ji­ma i Ro­mi­ma. Ka­ko to da su sa­ve­zni­ci po­dr­ža­va­li vo­đu bo­san­skih Mu­sli­ma­na ko­ji je bio pri­pad­nik ''Han­džar di­vi­zi­je'' i ko­ji je 1970. go­di­ne ob­ja­vio ''Islam­sku de­kla­ra­ci­ju'' u ko­joj se za­la­že za us­po­sta­vlja­nje islam­ske dr­ža­ve od Ma­ro­ka do In­do­ne­zi­je?Od­go­vor je dao  maj­sto­r dez­in­for­ma­ci­je agen­ci­je ''Ru­der Fin'', ko­ja je pri­mi­la no­vac i pre­o­kre­nuo si­tu­a­ci­ju u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni u ko­rist na­ru­či­la­ca – Muslimana i Hrvata. Is­ko­ri­sti­li su ne­po­zna­va­nje pri­li­ka u ame­rič­koj jav­no­sti, kao i pre­ću­tan bla­go­slov nje­ne vla­de. Bu­ji­cu dez­in­for­ma­ci­ja o Sr­bi­ma, di­rek­tor kom­pa­ni­je ''Ru­der Fin'' Džems Harf je pu­stio u svjet­ske me­di­je uz tri je­vrej­ske or­ga­ni­za­ci­je: ame­rič­ko-je­vrej­ski kon­gres, ame­rič­ko-je­vrej­ski ko­mi­tet i ame­rič­ko-je­vrej­sku li­gu pro­tiv kle­ve­ta.  Uza­lud Nje­go­va Sve­tost Pa­tri­jarh Pa­vle go­vo­ri: ''Ka­da su do­ka­zi sla­bi ri­je­či su ja­ke'', ka­da bub­nje­vi ra­ta da­ju ri­tam la­ži­ma ko­je po­sta­ju isti­na, ka­da glu­mac, re­ži­ser i knji­žev­nik Pi­ter Ju­sti­nov, kao am­ba­sa­dor UNI­CEF-a ka­že: ''Sr­bi su dvo­di­men­zi­o­na­lan na­rod sa žud­njom za pro­sto­rom i ide­o­lo­gi­jom... Nji­ma su po­treb­ni ne­pri­ja­te­lji, a ne pri­ja­te­lji, da bi fo­ku­si­ra­li svo­je dvo­di­men­zi­o­nal­ne ide­je. Ži­vot je za njih jed­no­stav­na me­lo­di­ja, ni­ka­da or­ke­stra­ci­ja, ili bar pri­jat­na har­mo­ni­ja. Ži­vo­ti­nje ko­ri­ste svo­je re­sur­se znat­no sreć­ni­je ne­go ovi na­o­pa­ki stvo­ro­vi, či­ja je pri­pad­nost ljud­skoj ra­si u ve­li­kom zakašnjenju''!Nije li ovo rukavica u lice Srbima,  a naročito nosiocima vlsti, koji vokle osrednje novinare (prišljamčedne u samu vast), koji pišu onako mkako im namiguje živi nacionalni mit, nego od same budućnosti svojih sunarodnika, čija matrica rađanja, iz dan u dan, biva sve blijeđa i blijeđa!?  A srpska istina ukamenjena, tvrda! Od svijeta koji je sahranio ili od Srba koji su majstori razlika, pa im kolektivna svijest pala u nesvijest.Time se dokazuje da nema mira, jer u toj fazi se vrše sveobuhvatne pripreme za rat. Dakle, kako sam rekao u poetsko-filozofskoj monodrami napisanoj u ratu i interpretiranoj: sve je rat! 

                                                                                            Nedeljko Žugić 

Komentari

Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.rs - Design by BalearWeb